Landgoed Bekspring Beschrijving

Beschrijving

Het landgoed

Het erve Bekspring, de huidige boerderij, was reeds in de zestiende eeuw bekend.

Het landgoed werd rond de wisseling van de negentiende en de twintigste eeuw door de voorouders van de huidige eigenaren verworven.
Bekspring is NSW gerangschikt en voor het publiek opengesteld. Het zuidwestelijke gedeelte is opengesteld voor houders van wandelkaarten.

Op het landgoed is een netwerk van wandelpaden aangelegd.

Bekspring bestaat uit bossen met vele zware inheemse houtopstanden, natte heide met bijzondere plantensoorten, nieuwe natuur met waterretentie en natuurontwikkeling als doelstelling en agrarische grond met extensieve en kleinschalige veeteelt.

Waterbeheer

Bekspring (Twents voor de bron van een beek) ontleent haar naam aan de vele bronnen die het landgoed telt. Door haar ligging op de stuwwal speelt het landgoed een rol in het waterbeheer van de regio.
De bronweiden en beekdalen beschikken over hoge botanische waarden.
Kleinschalige weideperceeltjes worden afgewisseld door wallen, beken en bossen, waardoor het voor de regio zo typerende coulissenlandschap wordt versterkt.

Het landgoed wil haar functie als natuur- en waterbeheerder versterken en daarmee de belevingswaarde vergroten.